Regulamin Smak Zdrowia – Sklep Online

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. “Smak Zdrowia Sklep Online” oznacza podmiot prowadzący sklep internetowy pod adresem https://www.smakzdrowia.bio/sklep/  działający pod firmą Smak Zdrowia Poradnia Dietetyczna Patrycja Krynicka z siedzibą: 74-320 Barlinek, ul. Kozia 8a, posiadającą NIP: 8531506848, REGON: 381445089, zwaną dalej również “Administratorem”.
  2. “Użytkownik” to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która odwiedza Sklep lub dokonuje zamówień za pośrednictwem Sklepu.
  3. “Konsument” – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w postaci zakupu w Sklepie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
  4. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta” – Użytkownik, dokonujący czynności prawnej w postaci zakupu w Sklepie bezpośrednio związanego z jego działalnością gospodarczą, gdy zakup ten nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  5. “Konto” – to usługa elektroniczna będąca oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie Zamówieniach.
  6. „Produkt” –Treści Cyfrowe bez nośnika oraz usługa online w formie konsultacji przez wybrany, dopasowany do potrzeb klienta komunikator.
  7. “Rejestracja” oznacza jednorazową czynność nowego Użytkownika, polegającą na założeniu Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie.
  8. “Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez Smak Zdrowia, dostępny pod adresem: https://www.smakzdrowia.bio/sklep/, za pośrednictwem którego Smak Zdrowia Poradnia Dietetyczna prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności udostępnia Treści Cyfrowe bez nośnika, a także świadczy usługi drogą onliną.
  9. “Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza potwierdzenie zawartej przez Użytkownika i Sklep umowy o Udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika lub konsultacji online.
  10. “Treści Cyfrowe bez nośnika” oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne, aplikacje komputerowe, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Smak Zdrowia w Sklepie, na zasadach określonych w Regulaminie.
  11. “Udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika” oznacza odpłatne udostępnienie przez Smak Zdrowia Sklep Online Treści Cyfrowych bez nośnika na zamówienie Użytkownika, które umożliwia Użytkownikowi nieograniczone w czasie korzystanie z Treści Cyfrowych bez nośnika przy użyciu Urządzenia, na warunkach określonych w licencji. “Zamówienie” oznacza zamówienie na Treści Cyfrowe bez nośnika złożone przez Użytkownika w Sklepie. Zamówienia można dokonać bez utworzenia Konta w Sklepie, jak również po wcześniejszej Rejestracji w przypadku nowego Użytkownika lub zalogowaniu w przypadku stałego Użytkownika.
  12. “Urządzenie” oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może m.in. pobierać, utrwalać i odtwarzać Treści Cyfrowe bez nośnika (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon, czytnik e-booków).
  13. „Konsultacja online” oznacza wybraną konsultację online (pierwsza lub kolejna konsultacja) za pomocą wybranego przez klienta komunikatora (np. Whatsapp, Skype, Messenger, Microsoft Teams) z dietetykiem klinicznym. 
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Smak Zdrowia Sklep Online związane z korzystaniem ze Sklepu i Udostępnianiem treści cyfrowych bez nośnika oraz świadczeniem na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe:
  adres internetowy: https://www.smakzdrowia.bio/sklep/
  e-mail: dietetyk@smakzdrowia.bio
  adres korespondencyjny: ul. Wenecka 4/3, 71-667 Szczecin
 4. Umowa Udostępniania treści cyfrowych bez nośnika zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Smak Zdrowia Sklep Online zawierana jest z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 6. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo Smak Zdrowia Sklep Online może komunikować się z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub Smak Zdrowia Sklep Online  związanych z korzystaniem ze Sklepu, Udostępnianiem treści cyfrowych bez nośnika, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dietetyk@smakzdrowia.bio. Odpowiedzi będą udzielane przez Smak Zdrowia Sklep Online, bez zbędnej zwłoki, również za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika.
 7. Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
 8. Akceptując Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 9. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 10. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy Smak Zdrowia Sklep Online i Użytkownikiem, której przedmiotem są Produkty lub Treści Cyfrowe bez nośnika oferowane w Sklepie oraz konsultacje dietetyczne online.
 11. Informacje o Treściach Cyfrowych bez nośnika podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 12. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu oraz reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być zgłaszane Administratorowi za pośrednictwem adresu e-mail: dietetyk@smakzdrowia.bio, formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.smakzdrowia.bio/kontakt/, bądź na adres e-mail Sklepu wskazany powyżej. Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 11 Regulaminu.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu za pomocą sieci Internet, dokonywane jest odpłatne udostępnianie Treści Cyfrowych bez nośnika polegające na uzyskaniu przez Użytkownika dostępu do Treści Cyfrowych bez nośnika, pozwalające na ich odczyt oraz uzyskanie licencji, dającej prawo do korzystania z Treści Cyfrowych bez nośnika, na warunkach określonych w Regulaminie. Dodatkowo odpłatnie są świadczone usługi w formie konsultacji dietetycznych online.
 2. Niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 24 godzin od dokonania zapłaty za zamówiony Produkt, sklep Smak Zdrowia Sklep Online w zautomatyzowany sposób wysyła Użytkownikowi wiadomość e-mail z linkiem do pobrania produktów. Użytkownikowi, który posiada Konto, zostanie stworzona także możliwość pobrania Produktu poprzez zalogowanie się na swoje Konto użytkownika na stronie www.smakzdrowia.bio. Z momentem otrzymania ww. linku, na ww. adres poczty elektronicznej lub na Koncie użytkownika, zostaje udzielona licencja na korzystanie z Produktu, stosownie do postanowień zawartych w §  7 ust. 3 Regulaminu

§ 3. Polityka prywatności

Smak Zdrowia Sklep Online dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było wygodne i bezpieczne dla Użytkowników, ponadto Smak Zdrowia Sklep Online chroni prywatność Użytkowników kierując się odpowiedzialnością i rzetelnością oraz zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. Smak Zdrowia Sklep Online dba o dane osobowe Użytkowników, które przetwarza w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w tym m.in. zasad przetwarzania, celów przetwarzania, plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności.

§ 4. Rejestracja w Sklepie, zasady korzystania z konta

 1. Każdy Użytkownik może korzystać ze Sklepu i składać Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które jest przydzielane w wyniku poprawnej Rejestracji.
 2. Korzystanie ze Sklepu przy użyciu Konta umożliwia zakup Treści Cyfrowych bez nośnika oraz dostęp do szeregu funkcjonalności, takich jak dostęp do historii Zamówień, czy pobieranie treści cyfrowych z działu pliki do pobrania.
 3. Użytkownik może dokonać Rejestracji w Sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Sklepie w na stronie Rejestracja lub podczas składania Zamówienia na stronie zamówienie przed jego złożeniem.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie może być również dokonane bez utworzenia Konta Użytkownika, jako „gość”. W takiej sytuacji cały proces zamówienia przebiega za pośrednictwem poczty e-mail w tym dostarczenie Konsumentowi zakupionych Treści Cyfrowych bez nośnika.
 5. Po dokonaniu Rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje na podany adres email wiadomość od Smak Zdrowia Sklep Online zawierającą informację o utworzeniu Konta.
 6. Po Rejestracji, Użytkownik ma możliwość logowania się na Konto przy użyciu loginu i hasła bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu.
 7. Jako login może być zamiennie użyty adres email Użytkownika podany podczas Rejestracji na stronie.
 8. Użytkownik ma obowiązek ochrony hasła i loginu przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.
 9. Jeśli Użytkownik nie pamięta hasła, może je zresetować poprzez dostępną na stronie logowania opcję “Nie pamiętasz hasła?”, służącą do ustawienia nowego hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłana wiadomość z instrukcją ustawienia nowego Hasła.

§ 5. Ogólne zasady składania zamówień

 1. Sklep, przed sfinalizowaniem zakupu, przedstawia Użytkownikowi następujące informacje:
  1. dokładny opis danego Produktu i jego cech;
  2. łączną cenę zamówionych Produktów wraz z podatkami;
  3. dotyczące formy i terminu zapłaty;
  4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Smak Zdrowia Sklep Online
 2. Dokonanie zakupu nie wymaga Rejestracji w Sklepie. Zamówienie można złożyć również jako „Gość”, tj. Użytkownik, który nie zakłada Konta.
 3. Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku “Kupuję i płacę” w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Użytkownik podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  2. Adres e-mail
  3. NIP (dla klientów – przedsiębiorców)
  4. Dane adresowe niezbędne do przygotowania dokumentów finansowych (rachunek, faktura) 
 4. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk “Przejdź do kasy”,
  3. Po przejściu do kasy, na stronie zamówienia, wybrać z listy kraj miejsca zamieszkania lub siedziby Użytkownika,
  4. podać adres e-mail, na który mają zostać dostarczone zakupione Treści Cyfrowe lub informacje jak uzyskać do nich dostęp,
  5. podać pozostałe wymagane dane Użytkownika: imię i nazwisko,
  6. W przypadku chęci otrzymania faktury – zaznaczyć opcję „Potrzebuję fakturę” by pokazały się pola, które należy wypełnić niezbędnymi danymi firmowymi na podanie dane firmowych – w przypadku przedsiębiorców dokonujących zakupów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością,
  7. wybrać sposób płatności za zamówienie,
  8. zapoznać się z Regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia – Użytkownik akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
  9. wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
  10. kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
 5. Po kliknięciu w przycisk “Kupuję i płacę”, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line lub otrzyma wiadomość z danymi do przelewu zwykłego.
 6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem Zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Użytkownika opcją.
 7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia Zamówienia złożonego przez Użytkownika:
  1. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika;
  2. Sklep może wstrzymać przyjęcie Zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości, co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  3. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

§ 6. Płatności

 1. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  1. zwykły przelew, na nr konta:
   PKO BP
   Smak Zdrowia Poradnia Dietetyczna Patrycja Krynicka
   98102047950000930204090726
   ul. Kozia 8a
   74-320 Barlinek
  2. bramka płatności elektronicznych PayTel
 2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Użytkownika, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Jeśli sprzedający nie określił inaczej, zakupiony Produkt jest wysyłany w ciągu 24 h od złożenia Zamówienia na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub udostępniany na Koncie Użytkownika, jeśli Produkt kupowany jest bez Rejestracji – na adres e-mail wskazany w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zakupu usługi online w formie konsultacji dietetycznej w ciągu 24h Smak Zdrowia Sklep Online kontaktuje się z klientem mailowo lub telefonicznie w celu umówienia konsultacji.
 4. Po dokonaniu zakupu wysyłane jest potwierdzenie złożenie Zamówienia i rachunek. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  1. Imię i nazwisko/nazwa firmy;
  2. Adres zamieszkania/siedziby,
  3. Numer NIP (w przypadku firm),
  4. Adres rozliczeniowy
 5. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący Zamówienia Użytkownik, w ramach działania Sklepu może otrzymywać na podany przez siebie adres e-mail informacje związane z przebiegiem transakcji, a także zawiadomienia o zmianach w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Warunki udostępniania Treści Cyfrowych bez nośnika

 1. Treści Cyfrowe bez nośnika zostają udostępnione Użytkownikowi co do zasady niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu przez Smak Zdrowia Sklep Online potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika.
 2. Udostępnienie Użytkownikowi treści Cyfrowych bez nośnika, następuje poprzez ich udostępnienie do pobrania w Sklepie na Urządzenie Użytkownika albo, w przypadku złożenia Zamówienia bez zakładana Konta – poprzez ich przesłanie na adres e-mail wskazany w trakcie składania Zamówienia. Wraz z Udostępnieniem Treści Cyfrowych bez nośnika, Użytkownik uzyskuje licencję.
 3. Warunki korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez nośnika, wskazane zostały poniżej. 

Licencja udzielona Użytkownikowi daje prawo do korzystania z Treści Cyfrowych bez nośnika. Licencja ta jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie, oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:

 1. przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci Urządzenia,
 2. odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Użytkownika, obejmującego również korzystanie z Treści Cyfrowych bez nośnika przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Użytkownikiem.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji Treści Cyfrowych bez nośnika, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form korzystania nieprzewidzianych Regulaminem.

 1.  Udostępnienie Użytkownikowi Treści Cyfrowych bez nośnika, nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej, sposoby korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez nośnika (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub zainstalowanie Treści Cyfrowych bez nośnika.
 1. Smak Zdrowia Sklep Online informuje, że Treści Cyfrowe w postaci gotowych jadłospisów, poradników i ebooków nie stanowią indywidualnej porady (konsultacji) dietetycznej i nie mogą stanowić jej substytutu. Smak Zdrowia Sklep online nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki stosowania się do ww. Treści Cyfrowych, w szczególności wynikające z ich niedopasowania do indywidualnych cech (np. stanu zdrowia) osoby z nich korzystającej.

§ 8. Wymogi techniczne dla urządzeń elektronicznych niezbędne do współpracy ze Sklepem oraz do pobrania Treści Cyfrowych bez nośnika

 1. Aby Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon, opcjonalnie drukarka) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Treści Cyfrowych bez nośnika oraz udzielane przez pracowników pomocy technicznej za pomocą poczty elektronicznej pod adresem dietetyk@smakzdrowia.bio .
 4. Użytkownik korzystający ze Sklepu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej. Korzystanie z niektórych dodatkowych funkcjonalności Sklepu może wymagać rejestracji przez Użytkownika w innych serwisach takich jak Facebook.
 5. Użytkownik powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z Treści Cyfrowych bez nośnika, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z Treści Cyfrowych bez nośnika.
 6. By Użytkownik mógł w pełni korzystać z Produktów zakupionych w Sklepie, niezbędne i pomocne będzie wymienione niżej oprogramowanie:
  • Przeglądarka Internetowa – np. Google Chrome w wersji 105.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 105.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 105.0 lub nowszej.
  • Program umożliwiający otwieranie plików PDF – Adobe Reader w wersji 10.0 lub nowszej, Foxit Reader w wersji 11.0 lub nowszej. 
  • Oprogramowanie do kompresji/dekompresji plików .zip – 7-zip w wersji 18.0 lub nowszej, WinRAR w wersji 6.0 lub nowszej
  • Odtwarzacz lub Oprogramowanie do odtwarzania plików .mp3 – przykładowo VLC Media Player w wersji 3.0 lub nowszej, Foobar2000 w wersji 1.5 lub nowszej, iTunes wersji 12.0 lub nowszej

§ 9. Zasady ogólne odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy Udostępnienia treści cyfrowych bez nośnika, na zasadach określonych w Regulaminie. Co do zasady Użytkownik może odstąpić od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe bez nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikom innym niż będący Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 2. Użytkownik nie może jednak odstąpić od:
  1. umowy o świadczenie usług, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia przez Smak Zdrowia Sklep Online utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przez Smak Zdrowia Sklep Online przed rozpoczęciem świadczenia;
  2. umowy w odniesieniu, do której cena lub wynagrodzenie są uzależnione od wahań na rynku finansowym, na które Smak Zdrowia Sklep Online nie ma wpływu, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  4. umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. umowy, której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu zostają trwale połączone z innymi Produktami;
  7. umowy, której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  9. umowy zawartej na aukcji publicznej;
  10. umowy o Udostępnienie Treści Cyfrowych bez nośnika, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażoną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez Smak Zdrowia Sklep Online o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy powinien poinformować o tym Smak Zdrowia Sklep Online  poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia), według swojego wyboru:
  1. w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez nośnika oraz konsultacji online – poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail: dietetyk@smakzdrowia.bio albo za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Kontakt;
  2. w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez nośnika oraz konsultacji online – poprzez wysłanie tego oświadczenia pocztą na adres: Smak Zdrowia Poradnia Dietetyczna Patrycja Krynicka ul. Wenecka 4/3, 71-667 Szczecin
 5. Użytkownik do złożenia oświadczenia o odstąpieniu może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu (patrz: Formularz odstąpienia od umowy).
 6. Jeśli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Smak Zdrowia Sklep Online prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres jego poczty elektronicznej.
 7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie. Użytkownik może odstąpić na zasadach ogólnych od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe bez nośnika i konsultacje online w cenie promocyjnej. W takim przypadku Smak Zdrowia Sklep Online zwróci Użytkownikowi wartość ceny promocyjnej Treści Cyfrowych bez nośnika.
 8. Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy, Smak Zdrowia Sklep Online zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności dot. zakupionego Produktu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Użytkownik otrzyma od Smak Zdrowia Sklep Online zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Smak Zdrowia Sklep Online ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, Smak Zdrowia Sklep Online niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W przypadku niepodania numeru konta, zwrot płatności zostanie zrealizowany przekazem pocztowym na adres Użytkownika.

§ 10. Odstąpienie od umowy dotyczącej Treści Cyfrowych bez nośnika

 1. Co do zasady Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, może odstąpić od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe bez nośnika oraz konsultacja online w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Jednak Użytkownik nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest Udostępnienie Treści Cyfrowych bez nośnika, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. Użytkownik wyraził zgodę na Udostępnienie Treści Cyfrowych bez nośnika przez Smak Zdrowia Sklep Online (tj. wyraził zgodę m.in. pobranie aplikacji, itp.) przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy; oraz
  2. Użytkownik został poinformowany przez Smak Zdrowia Sklep Online o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy wskutek wyrażenia zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika, przed udzieleniem takiej zgody.
 3. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że zgadza się na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Smak Zdrowia Sklep Online polegającego na Udostępnieniu Treści Cyfrowych bez nośnika przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, co tym samym skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.

§ 11. Reklamacje

 1. Smak Zdrowia Sklep Online zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto Smak Zdrowia Sklep Online zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Treści Cyfrowe bez nośnika bez wad oraz świadczyć konsultacje online zgodnie z Evidence Base Medicine. 
 2. Użytkownik może zgłosić Smak Zdrowia Sklep Online reklamację, m.in. jeżeli stwierdzi, że Treści Cyfrowe bez nośnika dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Treści Cyfrowe bez nośnika są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie (rękojmia za wady).
 3. Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, numer zamówienia oraz opis wady będącej przyczyną reklamacji. Złożenie reklamacji ułatwi Użytkownikowi formularz reklamacyjny, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu (patrz: Formularz reklamacji).
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji za pośrednictwem poczty email na adres: dietetyk@smakzdrowia.bio .
 5. Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną (w sposób wskazany w art. 4.1 lub art. 4.2 niezwłocznie po jej wpłynięciu do Sklepu.
 6. Smak Zdrowia Sklep Online ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli Smak Zdrowia Sklep Online nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Smak Zdrowia Sklep Online uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Smak Zdrowia Sklep Online poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym Smak Zdrowia Sklep Online.
 8. W przypadku stwierdzenia wady, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Smak Zdrowia Sklep Online niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Smak Zdrowia Sklep Online albo Smak Zdrowia Sklep Online nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Smak Zdrowia Sklep Online usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez niego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Smak Zdrowia Sklep Online. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. W takim przypadku Smak Zdrowia Sklep Online jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Jednakże Smak Zdrowia Sklep Online może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez niego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Użytkownikiem jest przedsiębiorca, Smak Zdrowia Sklep Online może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 10. W toku rozpatrywania reklamacji Smak Zdrowia Sklep Online może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 12. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. Smak Zdrowia Sklep Online udziela gwarancji jakości w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez nośnika znajdujących się w Sklepie. Smak Zdrowia Sklep Online ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za takie Treści Cyfrowe bez nośnika wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności z tytułu rękojmi za wady.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Smak Zdrowia Sklep Online zastrzega, że Użytkownik nie może:
  1. zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także
  2. podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.
 3. Treści zamieszczone przez Smak Zdrowia Sklep Online w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Smak Zdrowia Sklep Online lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych z Udostępnianiem treści cyfrowych bez nośnika, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody Smak Zdrowia Sklep Online lub innego podmiotu uprawnionego.
 4. Smak Zdrowia Sklep Online nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od Smak Zdrowia Sklep Online, których przy dołożeniu należytej staranności nie można przewidzieć lub którym nie będzie można zapobiec, wymienionymi poniżej:
  1. przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania ze Sklepu lub Treści Cyfrowych bez nośnika;
  2. zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;
  3. przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Użytkownika;
  4. ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;
  5. przyczyny wynikające z awarii serwerów.
 5. W każdym przypadku niedostępności Sklepu, Smak Zdrowia Sklep Online podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:
  1. w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;
  2. w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;
  3. w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;
  4. przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na Treści Cyfrowe bez nośnika, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju Treści Cyfrowe bez nośnika (tzw. Boty).
  5. Na wypadek naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów wskazanych w § 12 ust. 6, Smak Zdrowia Sklep Online zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umów lub prawo odstąpienia od umów już zawartych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Smak Zdrowia Sklep Online oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 13. Zmiany regulaminu

 1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie w dowolnym momencie.
 2. Smak Zdrowia Sklep Online zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.
 3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Użytkownika od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana niezwłocznie w Sklepie w zakładce “Regulamin sklepu“. Ponadto, w zakładce “Regulamin sklepu” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.

§ 14. Usunięcie konta Użytkownika

 1. Smak Zdrowia Sklep Online zapewnia Użytkownikowi możliwość rezygnacji z utrzymywania Konta w każdej chwili. Użytkownik może samodzielnie usunąć konto poprzez kliknięcie linku „Usuń konto” na stronie Moje konto. Użytkownik może też zgłosić chęć usunięcia za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość na adres: dietetyk@smakzdrowia.bio.
 2. Smak Zdrowia Sklep Online będzie uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli zostanie do tego zobowiązane na podstawie prawomocnego lub ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r. ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczne, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
  • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/